REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MASTERKURS.PL

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 1. Organizatorem warsztatów jest Masterkurs.pl który jest cześcią: 108 MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001031565, posiadającą NIP 5273052406
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które będą brały udział w warszatach prowadzownych przez MASTERKURS.PL
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej Organizatora. 

ZASADY REALIZACIJ 

 1. Kurs prowadzony jest w formie warsztatów stacjonarnych. 
 2. Warsztaty prowadzone będą w grupach maksymalnie 12 osobowych.
 3. Warsztaty będą trwały 10 godzin z uwzględnieniem 30 minutowej przerwy obiadowej. 
 4. Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocniczej w wersji elektronicznej przed rozpoczęciem kursu. 

ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH

 1. Udział w warsztatach wymaga rejestracji oraz opłaty przy wykorzystaniu formularza informacyjnego. Uczestnik poprzez rejestrację oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz, że nie istnieją przyczyny zdrowotne i prawne, dla których nie mogłabym / mógłbym uczestniczyć w zajęciach. 
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w warsztatach za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. Uczestnik oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące zajęcia.
 4. W związku z sytuacją związaną z bezpieczeństwem zdrowia oraz Pandemią spowodowaną COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawa do:
  1. Przełożenia terminu realizacji warsztatów. Uczestnik w tym wypadku będzie miał prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy za kurs jeżeli podany termin nie będzie dla niego odpowiedni.
  2. Możliwości zmiany osób prowadzących kurs, modelki, charakteryzatorki. Zmiany lokacji warsztatów. Wszystkie zmiany zostaną dokonane z dbałością o poziom i jakość warsztatów.
  3. Każdy uczestnik przed wejściem na warsztat, wypełni dokument odnośnie braku kontaktu z osobami zarażonymi w ostatnich 14 dniach. Zostanie zmierzona temperatura. Jeżeli uczestnik nie będzie spełniał warunków nie będzie mógł uczestniczyć w warsztatach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu zajęć lub promocji Organizatora.

Regulamin Kursu Online

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy rozdział regulaminu (dalej: „Regulamin Kursu Online”) dotyczy kursów online oferowanych przez 108 Media Sp. z o.o. (dalej: „Organizator”) na stronie [Strona Internetowa].

1.2. Kurs online jest formą edukacji zdalnej, realizowanej za pośrednictwem Internetu.

§2 Warunki Uczestnictwa

2.1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania aktywnego dostępu do Internetu oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów kursu.

2.2. Rejestracja na kurs wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu Kursu Online oraz dokonania opłaty za kurs.

§3 Dostęp do Kursu

3.1. Dostęp do kursu online jest ograniczony czasowo i trwa 12 miesięcy od daty aktywacji kursu.

3.2. Po upływie wyznaczonego okresu dostęp do kursu zostaje automatycznie zakończony.

§4 Prawa Autorskie

4.1. Wszystkie materiały kursowe są chronione prawem autorskim i stanowią własność Organizatora.

4.2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów kursowych wyłącznie do celów osobistych i edukacyjnych.

§5 Polityka Zwrotów

5.1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu kursu, pod warunkiem, że kurs nie został rozpoczęty.

5.2. Rozpoczęcie kursu oznacza aktywację dostępu do materiałów edukacyjnych.

§6 Postanowienia Końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Kursu Online, o czym zobowiązuje się informować uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem stosuje się postanowienia głównego Regulaminu Organizatora.

Administratorem danych osobowych podanych w Umowie, a których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z Umowy, jest 108 MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001031565, posiadającą NIP 5273052406(dalej: Administrator lub 108 media). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: info@masterkurs.pl

W razie pytań odnośnie regulaminu zapraszamy do kontaktu pod adresem info@masterkurs.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

„masterkurs.pl”

 

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://masterkurs.pl, zwanego dalej „Sklepem”, Serwisem
 2. Sklep prowadzony jest przez Wojciech Łanieckiego, (zwaną dalej „Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.)
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://masterkurs.pl e-mail info@masterkurs.pl, telefon +48 500 320 820 .
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://masterkurs.pl/polityka-prywatnosci/
 • 2.
 1. Za pośrednictwem Sklepu organizowane są zapisy i prowadzone zajęcia/kursy online.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Administratora oraz uczestnika (także dalej: „Kupujący” lub „Usługobiorca” lub „Użytkownik”).
 3. Szczegółowe zasady udziału w zajęciach określa niniejszy Regulamin oraz znajdują się na stronie https://masterkurs.pl/regulamin-masterkurs/
 4. Zajęcia organizowane są w formie zajęć online z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość.
 • 3.
 1. Uczestnik – uczestnik kursu, pełnoletnia osoba fizyczna; niepełnoletnia osoba fizyczna
 2. Opiekun Uczestnika – rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika.
 3. Formularz Kontaktowy Elektroniczny formularz internetowy, przeznaczony do kontaktu Klientów z Serwisem w sprawach związanych ze świadczonymi usługami. Formularz znajduje się pod adresem: https://masterkurs.pl/kontakt/
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz umożliwiający zapis na kurs platforma.masterkurs.pl
 • 4
 1. zapisy i dokonanie rejestracji na zajęcia wymaga:
 2. a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu;
 3. b) podania imienia i nazwiska,
 4. c) podania adresu poczty elektronicznej,
 5. d) podania adresu zamieszkania
 6. Na podany w trakcie zapisu adres e-mail będą przesyłane informacje dotyczące Zajęć.
 7. Uczestnik podający swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularzu, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 8. Uczestnik dodatkowo na mocy postanowień Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 9. a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z uczestnictwa w Zajęciach;
 10. b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
 11. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest rejestracja i zgoda ich ustawowych przedstawicieli. Podanie danych identyfikujących uczestnika niepełnoletniego jest obowiązkowe.
 • 5
 1. Aktualna oferta i harmonogram prowadzonych Zajęć znajduje się na stronie www……………..
 2. Rezerwacja udziału w Zajęciach odbywa się poprzez wysłanie formularza, zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.platforma.masterkurs.pl , uzyskania potwierdzenia zapisania na listę uczestników oraz opłacenia udziału w zajęciach najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Zajęć.
 3. Pełnoletni uczestnik, a w innym wypadku Opiekun Uczestnika winien sprawdzić, czy podane przez niego przy Zgłoszeniu dane są wpisane poprawnie i zgodne z rzeczywistym stanem.
 4. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w zajęciach, Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Administratora
 5. Uczestnik dokonuje rejsjstracji poprzez wskazanie wybranych Zajęć oraz przesłanie wypełnionego formularza ……………………… w którym wskazuje następuje dane:
 6. a) imiona i nazwisko;
 7. b) adres e-mail;
 8. c) adres zamieszkania;
 9. d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
 10. Wszystkie ceny zajęć podawane na stronach serwisu www.masterkurs.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany adres e-mail, przy czym, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy dni roboczych od dnia wniesienia Zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi Zajęć ( w tym: opisu, osoby prowadzącego, harmonogramu , linku do płatności przy pomocy platformy poprzez który należy uiścić opłatę za Zajęcia maksymalnie w terminie 2 dni po otrzymaniu potwierdzenia. Uczestnik decyduje się na udział w zajęciach po naciśnięciu przycisku – „zarejstruj”.
 12. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Administratora. Dokonanie opłaty w terminie do 2 dni od otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w wybranych Zajęciach. Brak wpłaty we wskazanym  terminie uważa się za rezygnację z udziału w Zajęciach.
 13. Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty i odnotowaniu jej wpływu na konto Organizator, przesyła on Uczestnikowi potwierdzenie udziału w szkoleniu na wskazany adres e-mail.
 14. Organizator i Uczestnik związani są ceną Zajęć obowiązującą w chwili złożenia Zgłoszenia.
 • 6
 1. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
 2. a) Wpłata lub przelew bankowy środków na konto Organizatora o numerze wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
 3. b) Organizator wystawia paragon potwierdzający dokonanie zakupu.
 4. Na życzenie pełnoletniego Uczestnika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie płatności. Uczestnik zobowiązany jest w momencie zgłoszenia do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 5. a) Imię i nazwisko/firmę,
 6. b) Adres zamieszkania/siedziby,
 7. c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 8. d) Adres korespondencyjny
 9. W przypadku niedokonania wpłaty na 1 dni lub mniej dni przed rozpoczęciem Zajęć i nie przesłania do tego terminu potwierdzenia wpłaty, uznaje się że Uczestnik od umowy odstąpił.
 10. W przypadku dokonania indywidualnych ustaleń miedzy Uczestnikiem a Organizatorem i wynegocjowania za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnych warunków płatności dopuszczalna może być dokonanie płatności w terminie późniejszym.
 • 7
 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie zawartej na stronie internetowej www.masterkurs.pl oraz przekazanych uczestnikowi przed dokonaniem płatności.
 2. W czasie trwania Zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie.
 3. Zajęcia odbywają się w formie online za pośrednictwem platformy steamingowej, www ………..
 4. Aktualna oferta Zajęć, kategoria wiekowa osób, do której skierowane są zajęcia, profil i opis zajęć, miejsce odbywania się zajęć, czas, zakres programowy, oraz ogólny harmonogram Zajęć udostępniony jest na stronie www.masterkurs.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku oferowane jest wykonanie Usługi w innym terminie albo zwrot całej opłaty, którego to wyboru może dokonać Klient.
 6. Organizator w wypadku odwołania usługi informuje o tym fakcie Klienta na adres e-mail podany przez niego w formularzu zgłoszenia.
 7. Zajęcia zostaną odwołane w momencie gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 5 osób.
 • 8
  1. Pojedyncze Zajęcia trwają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie ……………….
  2. Uczestnik naruszający Regulamin lub w sposób rażący naruszający zasady współżycia społecznego może zostać usunięty z Zajęć.
  3. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  drobnych  błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów udostępnianych na Zajęciach.
  4. Organizator nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  szkody,  w szczególności  materialne,  spowodowane  używaniem  lub  niemożnością  używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami udostępnianymi podczas Zajęć lub z dostępnością użytkownika do Internetu, który jest konieczny do korzystania z usług.
  5. Organizator umożliwia dodatkowo korzystanie z materiałów z przeprowadzonego Kursu przez Uczestników. Materiały dostępne są jedynie uczestnikom Kursu i udostępniane są przez okres 7 dni od daty odbycia Kursu. W tym celu Organizator korzysta z operatora zewnętrznego. Wymogi techniczne skorzystania z tego narzędzia udostępniane są Uczestnikom przed dokonaniem zapisu na Szkolenie.
  6. Materiały, o których mowa w ust. 5 są automatycznie usuwane wraz z upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 • 9
 1. Uczestnik Zajęć nie może przekazywać treści udostępnianych na zajęciach ani danych dostępowych osobom trzecim.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Organizatora.
 3. Uczestnik Zajęć nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 4. W ramach uczestnictwa w Zajęciach zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 5. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
 6. a) Uczestnik zajęć, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do uczestnictwa w Zajęciach;
 7. b) Uczestnik zajęć uporczywie nie spełnia zobowiązań podjętych wobec innych Użytkowników
 8. c) Uczestnik zajęć dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 9. d) Uczestnik zajęć w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem uczestnictwa w zajęciach
 • 10
 1. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłową organizację Zajęć pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Organizator ma możliwość usunięcia każdej treści naruszającej Regulamin. Jeżeli Organizator podejmie decyzję o usunięciu treści, prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.
 3. Organizator troszczy się o należytą organizację Zajęć.
 4. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkowników, jeżeli Organizator nie posiada świadomości ich charakteru.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki będą udostępniane uczestnikom podczas Zajęć. Użytkownik wchodząc na inne strony www w ramach udziału w Zajęciach zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
 6. Organizator udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy, z wykorzystaniem poczty elektronicznej: …………………………………
 • 11
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika /Opiekuna z kursu, jeżeli rezygnacja nastąpi: do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca 100% uiszczonej opłaty
 2. Z ważnych przyczyn na mniej niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o wysokość udokumentowany poniesionych rzeczywiście (zapewnienie instruktorów, zakup akcesoriów i sprzętu, zakup dostępu do platform edukacyjnych) kosztów przez Organizatora w wysokości do 15% wartości kursu.
 3. Dla rezygnacji należy dokonać następujących czynności technicznych:
 4. a) Wysłać e-mail na adres info@masterkus.pl w tytule wpisać nazwę Zajęć i czego dotyczy mail. W treści maila wpisać swoje dane.
 5. b) Przesłać nr konta, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej opłaty.

 

 • 12

Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 • 13
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 1.  aktywne łącze internetowe,
 2. Procesor 600 MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć 2GB c. ,
 3. System operacyjny co najmniej windows 2000
 4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 3. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu full HD

 

 

 • 14

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące usług Serwisu mogą być składane drogą mailową na adres …………………………………. lub listem poleconym na adres …………………………………
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • 15

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL www.germ-ani.pl  oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 2. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 16
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4.Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy;
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Wojciech Łanieckiego, wojciech@masterkurs.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej https://masterkurs.pl/odstapienie-od-umowy/Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Scroll to Top

Zyskaj
darmowe lekcje,
materiały oraz
zniżkę na kursy!

Dołącz do zadowolnych
Masterkursantów!